Ako vybaviť stavebné povolenie v roku 2022?

/
/

Plánujete v roku 2022 stavať alebo rekonštruovať svoju nehnuteľnosť? Pred týmto procesom vás čaká ešte mnoho vybavovačiek a doručení dôležitých dokumentov na špeciálne úrady. Jedným z nich je aj vybavenie a doručenie stavebného povolenia, ktoré je nevyhnutné pri stavbe domu mať. Ako ho však vybaviť?

Čo je stavebné povolenie?

Stavebné povolenie predstavuje dokument, ktorý je nevyhnutné vlastniť pri stavbe nehnuteľnosti, ktorá má viac než 25 m2. Ide teda o stavbu, ktorá sa neradí medzi drobnú stavbu. Stavebné povolenie je tiež možné si predstaviť ako dokument, ktorý obsahuje vypracovanú projektovú dokumentáciu spolu s územným rozhodnutím. Bez tohto povolenia nie je možné realizovať stavbu nehnuteľnosti.

Kedy je potrebné vybaviť stavebné povolenie?

Stavebné povolenie je potrebné vlastniť aj v prípade rozsiahlejšej rekonštrukcie domu a pri stavbe všetkých nehnuteľností bez ohľadu na ich druh, stavebnotechnické vyhotovenie, čas trvania a účel stavby. Vyžaduje sa ho vlastniť aj pri zmene stavby, a to najmä pri nadstavbe, prístavbe a pri stavebných úpravách.

Ako vybaviť stavebné povolenie?

Toto povolenie je možné vybaviť viacerými spôsobmi. Vybaviť si ho môžete sami či o to požiadať oprávnenú osobu, ktorá bude mať plné právo vybavovať za vás všetky náležitosti, a to prípravu, projekt a realizáciu stavby. Tiež sa môžete obrátiť aj na špecializované firmy a tým predísť rôznym komplikáciám, avšak nebude to zadarmo.

Akokoľvek sa rozhodnete, podstatou pri vybavovaní stavebného povolenia je navštíviť stavebný úrad. Vybaviť stavebné povolenie však nie je jednoduché a rýchle a môže to trvať aj niekoľko mesiacov. Preto pred stavbou nehnuteľnosti myslite na to dostatočne vopred.

Na čo stavebné povolenie slúži?

Už z názvu vyplýva, že ide o povolenie. Teda pri stavebnom povolení vám stavebný úrad určí záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a tiež rozhodne o námietkach účastníkov konania. Okrem toho vám zabezpečí ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a iných predpisov, technických noriem a tiež dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi. Predovšetkým pri tomto povolení ide o vylúčenie a obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia je tlačivo, ktoré obsahuje základné náležitosti o stavebníkovi a o stavbe. Tento dokument nie je náročné vyplniť, pretože obsahuje základné informácie, ako napríklad:

·   údaje o stavebníkovi,

·   druh, účel a miesto stavby,

·   predpokladaný termín dokončenia stavby,

·   parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych práv podľa katastra nehnuteľnosti,

·   parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,

·   meno, priezvisko a adresu projektanta,

·   údaje o zhotoviteľovi stavby,

·   základné údaje o stavbe,

·   a tiež zoznam účastníkov stavebného konania.

Prílohy nevyhnutné k žiadosti stavebného povolenia

K samotnej žiadosti o stavebné povolenie je nevyhnutné doplniť prílohy, ktorých je viac než dosť. Preto sa vopred so stavebným úradom môžete kontaktovať a zistiť, aké prílohy si máte pripraviť. Zväčša ide o prílohy:

·  list vlastníctva, ktorý preukazuje váš vlastnícky vzťah k pozemku,  

·  kópia katastrálnej mapy, ktorú si viete vybaviť na katastri aj s listom vlastníctva,

·  projektovú dokumentáciu stavby v dvoch (niekedy 3) vyhotoveniach,

·  certifikát o spôsobilosti projektanta,

·  územné rozhodnutie, prípadne stanovisko pre umiestnenie stavby,

·  vyhlásenie o stavebnom dozore oprávnenou osobou,

·  meno stavebného dozoru,

·  súhlas energetických závodov a elektrárni s pripojením stavby do siete a elektriny,

·  súhlas vodárni o pripojení stavby na vodu a kanalizáciu,

·  súhlas plynárni s pripojením stavby na plynovú prípojku, ak chcete kúriť plynom,

·  vyjadrenie správcu cesty a dopravného inšpektorátu,

·  súhlas mesta alebo obce s malým zdrojom znečistenia ovzdušia (napríklad kotol),

·  súhlas susedov, ak chcete stavať inak, ako povoľuje stavebný zákon,

·  a iné doklady.

Je potrebné počítať aj s tým, že každý úrad si môže vyžadovať aj niektoré dokumenty navyše. Preto medzi iné doklady môžeme zaradiť rôzne tlačivá, ktoré súvisia so špecifickými znakmi pozemku, stavby, inštitúcie, napríklad od lesníkov, poľnohospodárov, pamiatkového úradu a rôznych iných úradov.

Kedy je potrebné podať žiadosť o stavebné povolenie?

Vybavovanie žiadosti o stavebné povolenie trvá určitú dobu, a preto je lepšie ho vybaviť v dostatočnom predstihu, kým nehnuteľnosť budete stavať. Keďže sa k žiadosti prikladá viacero príloh, odporúča sa podať žiadosť o stavebné povolenie až po skompletizovaní všetkých dokumentov.

Treba počítať aj so 60-dňovou lehotou, ktorú stavebný úrad má, aby žiadosť o stavebné povolenie vydal. Rovnako treba počítať aj s 30-dňovou dobou, ktorú majú všetky ostatné inštitúcie, ktoré vám jednotlivé prílohy vydajú. V konečnom dôsledku pri vybavovaní žiadosti o stavebné povolenie treba počítať aspoň s dobou 286 dní.

Doba platnosti stavebného povolenia

Táto stanovená lehota sa, samozrejme, môže v každom úrade líšiť. Avšak práve pri tak náročnom procese, ako je stavba nehnuteľnosti, je lepšie tieto formality vybavovať včas. Nemusíte sa však obávať včasného vybavenia žiadosti, pretože po jej vydaní nemusí stavebník hneď nehnuteľnosť stavať. Doba platnosti stavebného povolenia sú 2 roky od vydania stavebného povolenia.

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

V prípade vybavovania stavebného povolenia môžu nastať rôzne komplikácie, ktoré celý proces predĺžia. V tom prípade bude nutné vybaviť Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia, ktorá opäť obsahuje dôležité prílohy. 

Vybavenie stavebného povolenia sa môže v niektorých prípadoch líšiť. Preto je vždy potrebné sa vopred informovať o tom, aké povolenia, prílohy a ostatné náležitosti si váš stavebný úrad vyžaduje.

Odoberať
Upozorniť
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Výška div potrebná na povolenie bočnej lišty
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :